Get Adobe Flash player

prawo jazdy

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

 •  motocyklem o mocy nie przekraczającej 35kW(47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg
 •  motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15kW
 •  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

 •  Wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 17 lat i 9 miesięcy
 •  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli nie ukończono 18lat
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy (jeżeli posiada)
 •  uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów

Kurs obejmuje:

 •  30 godzin zajęć teoretycznych
 •  20 godzin zajęć praktycznych
 •  kursantom zapewniamy materiały do nauki

Szkolenie prowadzone jest na motocyklu marki SUZUKI 500

Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 17:00 do 20:00

Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

MOŻLIWOŚĆ WPŁATY W RATACH

Kategoria A1 uprawnia  do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125cm3, mocy nie przekraczającym 11kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającej 0,1kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15kW
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

 • Wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 15 lat i 9 miesięcy
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli nie ukończono 18lat
 • dowód osobisty lub paszport
 • uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów

Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych
 • kursantom zapewniamy materiały do nauki
 • Na pierwszy egzamin państwowy udostępniamy nasz motocykl

Szkolenie prowadzone jest na motocyklu marki ROMET

Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 17:00 do 20:00

Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

MOŻLIWOŚĆ WPŁATY W RATACH

Miło mam poinformować że nasz ośrodek po raz kolejny otrzymał od WORD-u Gorzów Wlkp. wyróżnienie jako najlepszy ośrodek  szkolenia kierowców kat.D

prawojazdy kat.D

Prawo jazdy Kat. D uprawnia do kierowania:prawo jazdy kat D

 • autobusem
 • ciągnikiem rolniczym
 • pojazdem wolnobieżnym

Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada:

 • Wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 24 lata
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • badania psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, albo prawo jady kategorii B, C
 • Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowce w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów 

Kurs obejmuje

 • 20 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 40 godz. zegarowych jazd posiadając kategorię C, lub
 • 60 godz. zegarowych jazd posiadając kategorię B
 • zapewniamy materiały do nauki

W ramach szkolenia praktycznego kursant odbywa jazdy na pojazdach marki Setra 312 HD.

egzamin WORDNaszym autobusem zdaje się egzamin państwowy

w Wojewódzki Ośrodku Ruchu Drogowego.

Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

Możliwość wpłaty w ratach

Prawo jazdy Kat. B uprawnia do kierowania:

Fiat Punto -

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3, mocy nie przekraczającej 11 kW stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”;
  *samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien:
  a) mieć dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 t, b) mieć długość przekraczającą 3,5 m,
  c) osiągać prędkość co najmniej 100 km/h;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg

*zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii B dla osób uzyskujących uprawnienia, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.4)), powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 t i nie przekraczającą 4,25 t i składać się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla oraz przyczepy, której:
a) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką jak pojazd lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych pojazdu,
b) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1 t,
c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 0,8 t;”,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada:prawo jazdy kat.B

 • wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 17 lat i 9 miesięcy
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli nie ukończyła 18lat
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy (jeżeli posiada)
 •  Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów

Kurs obejmuje:

 • 60 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych (30 obowiązkowych +30 godz. Gratis)
 • 30 godz. zegarowych jazd 
 • 1 egzamin wewnętrzny
 • jazda autobusem po trasach egzaminacyjnych
 • kursantom zapewniamy materiały do nauki

Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 17:00 do 20:00

Fiat Punto Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

W ramach szkolenia praktycznego kursant odbywa jazdy na pojazdach marki Punto EVO
Zgodność pojazdu z pojazdami jakimi WORD przeprowadza egzaminy państwowe co do modelu jak i wymiarów.

 Możliwość wpłaty w ratach