Get Adobe Flash player

KURSY KWALIFIKACJI

I Kurs może rozpocząć osoba, która:

1. Kurs kwalifikacji kat. C, C1, C+E, C1+E może rozpocząć osoba, która posiada:

 • prawo jazdy kat. C lub C1  po 10. września 2009 r.
 • ukończyła 21 lat– dla kat. C –  kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godz.)
 • nie ukończyła 21  lat– dla kat C kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godz.)- z ograniczeniem– do ukończenia 21 roku życia można prowadzić jedynie pojazdy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C1 (nawet mając kat. C) lub C1+E (nawet mając C+E). Uprawnienia będą zatem ograniczone do prowadzenia pojazdów o DMC do 7,5 tony (przy C) lub zespołu o DMC do 12 ton (przy C+E).
 • nie ukończyła 21 lat -dla kat. C- kurs kwalifikacji wstępnej (280 godz.)- bez ograniczeń
 • badania lekarskie i badania psychologiczne uprawniające  do pracy w transporcie drogowym
 • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2. Kurs kwalifikacji kat. D, D1, D+E, D1+E może rozpocząć osoba, która posiada:

 • prawo jazdy kat. D lub D1  po 10. września 2008 r.
 • ukończyła 23 lat– dla kat. D –  kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godz.)
 • nie ukończyła 23  lat– dla kat D kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godz.)- z ograniczeniem– do ukończenia 23 roku życia można jedynie wykonywać przewozy na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km, i będą to autobusy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. D1 (nawet mając kat. D) lub D1+E (nawet mając D+E). Uprawnienia będą  ograniczone do prowadzenia autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą (przy kat. D+E) lub zespołu złożonego z autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób z przyczepą o DMC do 12 ton (przy D+E)
 • nie ukończyła 23 lat -dla kat. D- kurs kwalifikacji wstępnej (280 godz.)- bez ograniczeń
 • badania lekarskie i badania psychologiczne uprawniające  do pracy w transporcie drogowym
 • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

II Rodzaje kursów:

 • kwalifikacja wstępna– jeżeli kursant nie ukończył określonego wieku
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona– jeżeli kursant ukończył określony wiek
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca– ukończona wcześniej kwalifikacja wstępna, oraz kursant nie ukończył określonego wieku. Np. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kat. C, jeżeli już wcześniej uzyskana została kwalifikacja wstępna D. i odwrotnie.
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona– ukończona wcześniej kwalifikacja wstępna przyspieszona, oraz kursant ukończył określonego wieku. Np. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kat. C, jeżeli już wcześniej uzyskana została kwalifikacja wstępna przyspieszona D. i odwrotnie.

III Kursy obejmują:

 • kwalifikacja wstępna– 280 godz. w tym: 260godz. teorii i 20 godz. praktyki*
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona– 140 godz. w  tym : 130 godz. teorii i 10godz. praktyki*
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca– 70 godz. w tym: 65godz. teorii i 5 godz. praktyki
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona– 35 godz. w tym : 32,5godz. teorii i 2,5 godz. praktyki

*w części praktycznej obowiązkowe są zajęcia na autodromie lub symulatorze.

IV Egzamin państwowy

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji  pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Miejsce  przeprowadzenia egzaminu państwowego:

Szkoła Kierowców POLONEZ

ul. Czereśniowa 6

66-400 Gorzów Wlkp.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną  przyspieszoną ma formę testu i składa się z:
 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
 • Pytania testowe  są pytaniami jednokrotnego wyboru.
 • Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację uzupełniającą ma formę testu i składa się z:

 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
  Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru.

Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

V Po zdanym egzaminie na kwalifikację:

Kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy.

Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego